NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Bộ tài liệu này bao gồm các môn: 

Nghiệp vụ Lễ tân, Phục vụ buồng, Quản lý khách sạn, Vận hành cơ sơ lưu trú nhỏ

1.Nghiệp vụ Lễ tân: tải về

2. Phục vụ buồng: tải về

3. Quản lý khách sạn: tải về

4. Vận hành cơ sơ lưu trú nhỏ: tải về