NGÀNH QUẢN TRỊ DV DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Bộ tài liệu này bao gồm các môn: 

Hoạt động du lịch và du lịch, Hướng dẫn du lịch, Thuyết minh du lịch
1. Hoạt động du lịch và du lịch: tải về
2. Hướng dẫn du lịch: tải về
3. Thuyết minh Du lịch: tải về